دسته‌ها

مناطق

جغرافیا جمعیت شهر قم

هر شهر با توجه به سرشماری که هر چند سال یکبار صورت می‌گیرد جمعیت آن تخمین زده می‌شود.

جمعیت

تعداد افرادی که در یک شهر زندگی می کنند جمعیت آن شهر را تشکیل داده اند.

مساحت

مساحت هر شهر بر اساس مترمربع اندازه‌ گیری شده و شهر قم جزو شهرهای کوچک ایران است.

سرشماری

هرچندسال یکبار آماری از جمعیت کشور بدست خواهد آمد.

کلان شهر

به شهری گفته می شود کهجمعیت آن بیشتر از یک میلیون نفر است.

جمعیت

قم با بیش از دو میلیون نفر، بیست و یکمین استان کشور از لحاظ جمعیت است. اما از لحاظ تراکم جمعیت رتبه پنج ام کشور را دارد، تراکم جمعیت در استان قم صد نفر در هر کیلومتر است.

قم شهر مطلوبی برای سکونت اتباع خارجی بنظر می‌رسد، چرا که ۶ درصد از کل اتباع کشور در شهر قم زندگی می کنند.

جمعیت

سرشماری

سرشماری اقدامی است که به دستور شخص رئیس جمهور هر ۵ سال یکبار انجام می‌گیرد. در ابتدا این اقدام هر ۱۰ سال یکبار بوده که از سال ۱۳۸۵ هر ۵ سال یکبار توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود.

آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ بوده که جمعیت ایران ۷۹ میلیون نفر تخمین زده شده است. هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ به دلیل مسائل اقتصادی از انجام سرشماری صرف نظر کرده و آن را به سال ۱۴۰۵ موکول کرده است.

جمعیت شهر قم

جزئیات سرشماری در سال ۱۳۹۵شهر قم به شرح زیر است:

شهرستان قم

 • بخش مرکزی
 • دهستان قمرود
 • دهستان قنوات

جمعیت شهر دستجرد

 • بخش سلفچگان
 • دهستان راهجرد شرقی
 • دهستان نیزار

جمعیت شهر سلفچگان

 • شهرستان کهک
 • بخش مرکزی
 • دهستان کرمجکان
 • دهستان کهک

جمعیت شهر کهک

 • بخش فردو
 • دهستان فردو
 • دهستان خاوه
 • شهرستان جعفرآباد

جمعیت شهر جعفریه

 • بخش قاهان
 • دهستان قاهان
 • دهستان کهندان

جمعیت بخش مرکزی

 • دهستان جعفرآباد
 • دهستان باقرآباد

جمعیت قم و قنوات

 • بخش خلجستان
 • دهستان دستجرد